معرفی

مشخصات فردی

نرگس جابری نسب

نام - نام خانوادگی : نرگس   جابری نسب

پست الکترونیکی : n_jaberinasab@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی واحد کرمان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مطالعات زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : جواهر لعل نهرو

سوابق اجرایی

·     1377 تا کنون عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

·     شهریور 1387 تا 1389 مدیر پژوهش دانشکده تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

·     شهریور 1387 تا 1389 دبیر شورای پژوهش دانشکده تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

·     شهریور 1389 تا شهریور 1393 مدیر پژوهش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

·     شهریور 1389 تا شهریور 1393 دبیر شورای پژوهش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

بنیاد بین المللی بیدل. ، انجمن شرق شناسان هندتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی رسمی قطعی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/06/01

نرگس جابری نسب
نرگس جابری نسب

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^